JS取出两个数组中的不同或相同元素

2021年9月12日 27点热度 0条评论 来源: 赵敬是个程序媛

1、取出两个数组的不同元素

var arr1 = [0,1,2,3,4,5];
var arr2 = [0,4,6,1,3,9];
function getArrDifference(arr1, arr2) {
    return arr1.concat(arr2).filter(function(v, i, arr) {
      return arr.indexOf(v) === arr.lastIndexOf(v);
    });
  }
  console.log(getArrDifference(arr1,arr2));

输出:(4) [2, 5, 6, 9]

(1)concat() 方法:用于连接两个或多个数组。
该方法不会改变现有的数组,而仅仅会返回被连接数组的一个副本,例:

<script type="text/javascript">

var arr = new Array(3)
arr[0] = "George"
arr[1] = "John"
arr[2] = "Thomas"

var arr2 = new Array(3)
arr2[0] = "James"
arr2[1] = "Adrew"
arr2[2] = "Martin"

document.write(arr.concat(arr2));
</script>

输出:George、John、Thomas、James、Adrew、Martin

(2)Array filter() 方法:
创建一个新的数组,新数组中的元素是通过检查指定数组中符合条件的所有元素。
注意: filter() 不会对空数组进行检测。
注意: filter() 不会改变原始数组。
语法:array.filter(function(currentValue,index,arr), thisValue)

(3)indexOf() 方法:
可返回某个指定的字符串值在字符串中首次出现的位置。
如果没有找到匹配的字符串则返回 -1。
注意: indexOf() 方法区分大小写。

(4)lastIndexOf() 方法:
可返回一个指定的字符串值最后出现的位置,如果指定第二个参数 start,则在一个字符串中的指定位置从后向前搜索。
注意: 该方法将从后向前检索字符串,但返回是从起始位置 (0) 开始计算子字符串最后出现的位置。 看它是否含有字符串。
开始检索的位置在字符串的 start 处或字符串的结尾(没有指定 start 时)。
如果没有找到匹配字符串则返回 -1 。
注意:lastIndexOf() 方法是区分大小写的!

2、取出两个数组的相同元素

var arr1 = [0,1,2,3,4,5];
var arr2 = [0,4,6,1,3,9];
function getArrEqual(arr1, arr2) {
    let newArr = [];
    for (let i = 0; i < arr2.length; i++) {
      for (let j = 0; j < arr1.length; j++) {
        if(arr1[j] === arr2[i]){
          newArr.push(arr1[j]);
        }
    }
   }
   return newArr;
}
console.log(getArrEqual(arr1, arr2));

输出:(4) [0, 4, 1, 3]

    原文作者:赵敬是个程序媛
    原文地址: https://blog.csdn.net/weixin_42171955/article/details/100711057
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系管理员进行删除。