Python基础之爬取小说

2021年7月17日 5点热度 0条评论

近些年里,网络小说盛行,但是小说网站为了增加收益,在小说中增加了很多广告弹窗,令人烦不胜烦,那如何安静观看小说而不看广告呢?答案就是爬虫。本文主要以一个简单的小例子,简述如何通过爬虫来爬取小说,仅供学习分享使用,如有不足之处,还请指正。

目标页面

本文爬取的为【纵横中文网】的一部小说【妙手小医仙】,已完结,共187章,信息如下:

网址:http://book.zongheng.com/showchapter/1102448.html

本次主要爬取小说章节信息,及每一章对应的正文信息。章节信息如下所示:

目标分析

1. 章节目录分析

通过浏览器自带的开发人员工具【快捷键F12或Ctrl+Shift+I】进行分析,发现所有的章节都包含在ul【无序列表标签】中,每一个章节链接对应于li【列表项目标签】标签中的a【超链接标签】标签,其中a标签的href属性就是具体章节网址,a标签的文本就是章节标题,如下所示:

 

 2. 章节正文分析

通过分析,发现章节全部内容,均在div【class=reader_box】中,其中包括标题div【class=title_txtbox】,章节信息div【class=bookinfo】,及正文信息div【class=content】,所有正文包含在p【段落标签】中。如下所示:

 

 爬虫设计思路

 1.  获取章节页面内容,并进行解析,得到章节列表
 2. 循环章节列表:
  1. 获取每一章节内容,并进行解析,得到正文内容,
  2. 保存到文本文档。每一个章节,一个文档。

示例源码

获取请求页面内容,因为本例需要多次获取页面内容,所以封装为一个单独的函数,如下所示:

 1 def get_data(url: str = None):
 2   """
 3   获取数据
 4   :param url: 请求网址
 5   :return:返回请求的页面内容
 6   """
 7   # 请求头,模拟浏览器,否则请求会返回418
 8   header = {
 9     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) '
10            'Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363'}
11   resp = requests.get(url=url, headers=header) # 发送请求
12 
13   if resp.status_code == 200:
14     if resp.encoding != resp.apparent_encoding:
15       # 如果返回的编码和页面显示编码不一致,直接获取text会出现乱码,需要转码
16       return resp.content.decode(encoding=resp.apparent_encoding)
17     else:
18       # 如果返回成功,则返回内容
19       return resp.text
20   else:
21     # 否则,打印错误状态码,并返回空
22     print('返回状态码:', resp.status_code)
23     return

注意:有可能不同网站,返回内容的编码和页面显示的编码不一致,可能会出现中文乱码的情况,所以本例进行编码设置。

1. 解析章节列表

要获取整本小说内容,首先就要获取章节列表,然后保存到内存数组中,以便于获取具体正文。如下所示:

 1 def parse_chapters(html: str = None):
 2   """
 3   爬取章节列表
 4   :param html:
 5   :return:
 6   """
 7   if html is None:
 8     return
 9   else:
10     chapters = []
11     bs = BeautifulSoup(html, features='html.parser')
12     ul_chapters = bs.find('ul', class_='chapter-list clearfix')
13     # print(ul_chapters)
14     li_chapters = ul_chapters.find_all('li', class_='col-4') # 此处需要注意,页面源码查看是有空格,但是BeautifulSoup转换后空格消失
15     for li_chapter in li_chapters:
16       a_tag = li_chapter.find('a')
17       # print(a_tag)
18       a_href = a_tag.get('href') # 此处也可以用a_tag['href']
19       a_text = a_tag.get_text() # 获取内容:章节标题
20       chapters.append({'title': a_text, 'href': a_href})
21 
22     return chapters

2. 解析单个章节

当得到单个章节的链接时,就可以获取单个章节的内容,并进行解析,如下所示:

 1 def parse_single_chapter(html: str = None):
 2   """
 3   解析单个章节内容
 4   :param html:
 5   :return:
 6   """
 7   bs = BeautifulSoup(html, features='html.parser')
 8   div_reader_box = bs.find('div', class_='reader_box')
 9   div_title = div_reader_box.find('div', class_='title_txtbox')
10   title = div_title.get_text() # 获取标题
11   div_book_info = div_reader_box.find('div', class_='bookinfo')
12   book_info = div_book_info.get_text()
13   div_content = div_reader_box.find('div', class_='content')
14   content = ''
15   p_tags = div_content.find_all('p')
16   for p_tag in p_tags:
17     content =content + p_tag.get_text() + '\r\n'
18   # content = div_content.get_text()
19   return title + '\n' + book_info + '\n' + content

3. 循环解析并保存

循环获取单个章节正文页面,并进行解析,然后保存。如下所示:

 1 def get_and_parser_single_chapter(chapters: list = []):
 2   """
 3   获取单个章节
 4   :param chapters: 章节列表
 5   :return:
 6   """
 7   for (index, chapter) in enumerate(chapters, 1):
 8     title = chapter.get('title')
 9     href = chapter.get('href')
10     while True:
11       print('开始第%d章爬取' % index)
12       html = get_data(href)
13       if html is not None:
14         content = parse_single_chapter(html)
15         save_data(title, content) # 保存数据
16         print('第%d章爬取成功' % index)
17         break
18       else:
19         print('第%d章爬取失败' % index)
20         time.sleep(2)

4. 整体调用逻辑

当写好单个功能函数时,顺序调用就是完整的爬虫,如下所示:

1 url = 'http://book.zongheng.com/showchapter/1102448.html'
2 print('开始时间>>>>>', time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()))
3 html_chapters = get_data(url)
4 chapters = parse_chapters(html_chapters)
5 get_and_parser_single_chapter(chapters)
6 print('结束时间>>>>>', time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()))
7 print('done')

示例截图

爬取到的小说列表,如下所示:

 

 

 每一个章节内容,如下所示:

 

 示例完整代码,如下所示:


 1 import requests # 请求包 用于发起网络请求
 2 from bs4 import BeautifulSoup # 解析页面内容帮助包
 3 import time
 4 
 5 """
 6 说明:爬取小说
 7 步骤:1. 先爬取所有章节,及章节明细对应的URL
 8 2. 解析单个章节的内容
 9 3. 保存
 10 """
 11 
 12 
 13 def get_data(url: str = None):
 14   """
 15   获取数据
 16   :param url: 请求网址
 17   :return:返回请求的页面内容
 18   """
 19   # 请求头,模拟浏览器,否则请求会返回418
 20   header = {
 21     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) '
 22            'Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363'}
 23   resp = requests.get(url=url, headers=header) # 发送请求
 24 
 25   if resp.status_code == 200:
 26     if resp.encoding != resp.apparent_encoding:
 27       # 如果返回的编码和页面显示编码不一致,直接获取text会出现乱码,需要转码
 28       return resp.content.decode(encoding=resp.apparent_encoding)
 29     else:
 30       # 如果返回成功,则返回内容
 31       return resp.text
 32   else:
 33     # 否则,打印错误状态码,并返回空
 34     print('返回状态码:', resp.status_code)
 35     return
 36 
 37 
 38 def parse_chapters(html: str = None):
 39   """
 40   爬取章节列表
 41   :param html:
 42   :return:
 43   """
 44   if html is None:
 45     return
 46   else:
 47     chapters = []
 48     bs = BeautifulSoup(html, features='html.parser')
 49     ul_chapters = bs.find('ul', class_='chapter-list clearfix')
 50     # print(ul_chapters)
 51     li_chapters = ul_chapters.find_all('li', class_='col-4') # 此处需要注意,页面源码查看是有空格,但是BeautifulSoup转换后空格消失
 52     for li_chapter in li_chapters:
 53       a_tag = li_chapter.find('a')
 54       # print(a_tag)
 55       a_href = a_tag.get('href') # 此处也可以用a_tag['href']
 56       a_text = a_tag.get_text() # 获取内容:章节标题
 57       chapters.append({'title': a_text, 'href': a_href})
 58 
 59     return chapters
 60 
 61 
 62 def get_and_parser_single_chapter(chapters: list = []):
 63   """
 64   获取单个章节
 65   :param chapters: 章节列表
 66   :return:
 67   """
 68   for (index, chapter) in enumerate(chapters, 1):
 69     title = chapter.get('title')
 70     href = chapter.get('href')
 71     while True:
 72       print('开始第%d章爬取' % index)
 73       html = get_data(href)
 74       if html is not None:
 75         content = parse_single_chapter(html)
 76         save_data(title, content) # 保存数据
 77         print('第%d章爬取成功' % index)
 78         break
 79       else:
 80         print('第%d章爬取失败' % index)
 81         time.sleep(2)
 82 
 83 
 84 def parse_single_chapter(html: str = None):
 85   """
 86   解析单个章节内容
 87   :param html:
 88   :return:
 89   """
 90   bs = BeautifulSoup(html, features='html.parser')
 91   div_reader_box = bs.find('div', class_='reader_box')
 92   div_title = div_reader_box.find('div', class_='title_txtbox')
 93   title = div_title.get_text() # 获取标题
 94   div_book_info = div_reader_box.find('div', class_='bookinfo')
 95   book_info = div_book_info.get_text()
 96   div_content = div_reader_box.find('div', class_='content')
 97   content = ''
 98   p_tags = div_content.find_all('p')
 99   for p_tag in p_tags:
100     content =content + p_tag.get_text() + '\r\n'
101   # content = div_content.get_text()
102   return title + '\n' + book_info + '\n' + content
103 
104 
105 def save_data(name, content):
106   """
107   保存数据
108   :param name: 文件名
109   :param content: 文件内容
110   :return:
111   """
112   with open('妙手小医仙\\' + name + '.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
113     f.write(content)
114 
115 
116 url = 'http://book.zongheng.com/showchapter/1102448.html'
117 print('开始时间>>>>>', time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()))
118 html_chapters = get_data(url)
119 chapters = parse_chapters(html_chapters)
120 get_and_parser_single_chapter(chapters)
121 print('结束时间>>>>>', time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()))
122 print('done')

View Code

备注

我从来不认为半小时是我微不足道的很小的一段时间。真正的强者,不是没有眼泪的人,而是含着眼泪奔跑的人。但行前路,无问西东 。

长相思·山一程

纳兰性德
【朝代】清

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。