Java从byte []转换为char []

2019年7月9日 23点热度 0条评论

我写了一个简单的代码段,尝试在char数组中转换(也许)一个字节数组,反之亦然。
网上有很多例子,但这对我来说是最简单的方法。
我需要使用数组而不是字符串,因为它的内容是要管理的密码字段。

所以我问你,这个片段正确吗?

private static char[] fromByteToCharArrayConverter(byte[] byteArray){
  ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(byteArray);
  clearArray(byteArray);
  CharBuffer charBuffer = Charset.forName("UTF-8").decode(buffer);

  char[] charArray = new char[charBuffer.remaining()];
  charBuffer.get(charArray); 

  return charArray;
}

private static byte[] fromCharToByteArray(char[] charArray){
  CharBuffer charBuffer = CharBuffer.wrap(charArray);
  ByteBuffer byteBuffer = Charset.forName("UTF-8").encode(charBuffer);

  byte[] byteArray = new byte[byteBuffer.remaining()];
  byteBuffer.get(byteArray);

  return byteArray;
}

谢谢

解决方案如下:

不,这至少(由于以下原因)不会起作用:

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(byteArray); // Wrap the array
clearArray(byteArray); // Clear the array -> ByteBuffer cleared too