Python实现模拟按键和改键精灵

2021年4月6日 10点热度 0条评论 来源: wx_zhu6201976
"""
Python实现模拟按键和改键精灵,用以控制拳皇97,亲测有效.
VK_CODE:虚拟键码
参考:
https://www.cnblogs.com/Evan-fanfan/p/11097519.html
https://blog.csdn.net/wang8978/article/details/52900048
https://blog.51cto.com/13496943/2347866?source=dra
"""
import time

import win32con
import win32api

# 1.实现模拟按键
VK_CODE = {
  'backspace': 0x08,
  'tab': 0x09,
  'clear': 0x0C,
  'enter': 0x0D,
  'shift': 0x10,
  'ctrl': 0x11,
  'alt': 0x12,
  'pause': 0x13,
  'caps_lock': 0x14,
  'esc': 0x1B,
  'spacebar': 0x20,
  'page_up': 0x21,
  'page_down': 0x22,
  'end': 0x23,
  'home': 0x24,
  'left_arrow': 0x25,
  'up_arrow': 0x26,
  'right_arrow': 0x27,
  'down_arrow': 0x28,
  'select': 0x29,
  'print': 0x2A,
  'execute': 0x2B,
  'pri
    原文作者:wx_zhu6201976
    原文地址: https://blog.csdn.net/zhu6201976/article/details/103453863
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系管理员进行删除。