android按键绑定监听器三种方式

2021年1月17日 19点热度 0条评论 来源: 书剑小Q

Android开发当中,给按键绑定监听器的方式通常有四种,分别为:匿名内部类方式,实例化onclickListener对象,实现onclickListener方法。


一、匿名内部类方式该方式特点是方便快捷,不用单独写监听器类,多在监听方法体内容不多的时候采用

button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        Message msg = firstHandler.obtainMessage();
        msg.obj = "helloworld";
        firstHandler.sendMessage(msg);
      }
    }).start();
  }
});

二、实例化OnClickListener对象

button3.setOnClickListener(buttonListener);

private View.OnClickListener buttonListener = new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    System.out.println();
  }
};


三、写一个类实现OnClickListener,重写onClick方法

button.setOnClickListener(new ButtonListener());

class ButtonListener implements View.OnClickListener{
  @Override
  public void onClick(View v) {

    doneRes = scanResult.split("\\+");
    String gh = doneRes[4];
    System.out.println("读取的缸号--> " + gh);
    textView.setText("读取的缸号--> " + gh);

    if (scanResult.indexOf("+") != -1){
      System.out.println("包含+");
    }
    else {
      System.out.println("不包含+");
    }
  }
}

此方法跟方法二类似,效果一样,方法体实现内容较多时采用。    原文作者:书剑小Q
    原文地址: https://blog.csdn.net/xiaolongqinghua/article/details/77834399
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系管理员进行删除。